— PROJEKTY —

Regionální rozvoj

Sdružení vyhledává vhodné dotační tituly zaměřené na rozvoj infrastruktury mikroregionu. Realizuje projekty
pro celý mikroregion, pro jednotlivé obce, či menší skupiny obcí dle jejich zájmu. 

Napomáhá svým členům v definování vhodných projektových záměrů, případně se zpracováním konkrétních žádostí. Je partnerem projektů realizovaných obcemi,

Svou činnost zaměřuje také 
na vzdělávání dle požadavků členů Sdružení.

Je zřizovatelem MAS Krušné hory, o.p.s, která získává a směruje prostředky
z EU a národních zdrojů především
do venkova.

Realizované projekty:

Budování kapacity místního rozvoje
v regionu Krušné hory - západ

Partnerství

Cestovní ruch

Společnými projekty obcí a měst zajišťuje Sdružení rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot v oblasti.

Cílem  této činnosti je  rozvoj destinace, zvýšení její atraktivity, podání  přehledné a ucelené nabídky, budování jednotné značky.

Zároveň podpora přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele.

Realizované projekty:

Krušnohorské výletní noviny

Hotelové desky

Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím

S Marcebilou Krušnohořím

Cykloturistická mapa

Studie vodácké infrastruktury

Vítejte zpět v Ostrově pane Bachu !

Životní prostředí

Cílem této činnosti je zlepšení životní úrovně a životního prostředí obyvatel mikroregionu a zlepšení jejich vztahu
ke své obci a svému okolí.

Snahou je motivovat veřejnost,
aby nebyla lhostejná ke svému okolí
a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. 

Realizované projekty:

Čištění vodních toků a naučných stezek

— PROJEKTY V ROCE 2021 —


Čistíme naše obce a okolní přírodu

Cílem projektu je vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí na veřejných prostranstvích a okolní přírodě obcí, kolem vodních toků a podél naučných stezek a provést údržbu a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod.) Projekt navazuje na pravidelně realizovanou akci Čistění vodních toků a naučných stezek a rozšiřuje záběr o další prostředí. V dotčených obcích je také příležitostí k setkání občanů a byl vždy hodnocen kladně. Proto v něm chceme pokračovat i nadále. Dotace bude použita na nákup materiálu na opravy, nákup ochranných pomůcek, pytlů na odpad, svoz a likvidaci odpadu. Naučné stezky neslouží jen obyvatelům dané obce, ale jsou určeny široké veřejnosti a návštěvníkům.

V letošním roce se zapojí Boží Dar, Jáchymov, Sadov, Ostrov, Pernink, Děpoltovice, Velichov

Na projekt byla podána žádost o dotaci Karlovarského kraje. Dotace nebyla obdržena.


Výletní noviny

Jedná se o vydání novin na letní sezonu čímž se chceme podílet na rozvoji cestovního ruchu a také podpořit místní ekonomiku. Noviny budou obsahovat nabídku pro turisty na území Ostrovska, Krušnohoří a Poohří. Vzhledem k celkovému vývoji je cílem se zaměřit především na venkovní aktivity. V době pandemie je zřejmé, že letní sezóna 2021 bude stále pod jistým omezením návštěvnosti interiérů památek, výstav, muzeí, expozic atd. Rádi bychom turistům Ostrovska a okolí nabídli možnosti, které si může návštěvník realizovat operativně na místě, třeba i s jistým omezením - venku, v přírodě, prohlídkou památek v exteriéru či jiných zajímavých míst nebo sportem. Noviny budou sloužit nejen turistům, ale i místním obyvatelům k orientaci v nabídce atraktivit a tipů
na trávení volného času v okolí jejich bydliště. Na Výletních novinách spolupracujeme
s městem Ostrov a MAS Krušné hory, o.p.s.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje.  


Propagujeme západní Krušnohoří přes hranice

Projekt se  zaměřuje na německé turisty, seznamuje je se zajímavostmi západního Krušnohoří. Obsahem  bude primárně překlad již vytvořené hry "S Marcebilou Krušnohořím"  Tato hra představuje území mikroregionu SKHZ netradiční hravou formou. Dojde k přeložení textů, herních úkolů a videa budou opatřena titulky. Dalším krokem je vytvoření facebookového a instagramového profilu Sdružení v německém jazyce a jeho prostřednictvím propagovat nejen hru, ale další nabídku mikroregionu.
K tomu využijeme Malého elektronického průvodce, k jehož překladu již došlo
v loňském roce. Jak hru, tak překlad průvodce jsme realizovali díky dotaci Karlovarského kraje a jedná se další návazný krok na oba projekty.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje. 


Zvýšení kvality komunikace v obcích Sdružení Krušné hory - západ

Do operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa byla do výzvy č. 03_19_109 podána žádost na pořízení elektronických úředních desek. Do projektu se zapojuje celkem 10 členských obcí. Součástí projektu je také zpracování komunikačních strategií pro dotčené obce a rozvoj sociálních sítí svazku a jejich účelné a efektivní využívání pro informovanost nejen místních obyvatel. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a zjednodušit komunikaci směrem k občanům, včetně zpětné vazby. Také celkově zvýšit propagaci a informovanost směrem ze Sdružení k veřejnosti. Celkové náklady projektu činí 5,3 mil. Kč

Žádost byla podána v loňském roce a projekt byl zařazen do zásobníku projektů. 


Analýza optimálního svozu odpadů

Účelem je zpracovat analýzu stávajícího systému odpadového hospodářství
v jednotlivých obcích svazku a navrhnout optimální řešení pro celý svazek s cílem snížení množství odpadů. Analýza je chápána jako výchozí bod pro společný postup
v rámci odpadového hospodářství. Výsledkem analýzy bude dokument obsahující fakta a konkrétní řešení pro jednotlivé obce. Záměrem projektu je optimalizace odpadového hospodářství. Zpracování analýzy je v souladu se strategickým rozvojovým dokumentem svazku. Zapojují se i obce mimo svazek.

Na projekt byla podána žádost o dotaci Karlovarského kraje. Dotace nebyla přidělena.