— PROJEKTY —

Regionální rozvoj

Sdružení vyhledává vhodné dotační tituly zaměřené na rozvoj infrastruktury mikroregionu. Realizuje projekty
pro celý mikroregion, pro jednotlivé obce, či menší skupiny obcí dle jejich zájmu. 

Napomáhá svým členům v definování vhodných projektových záměrů, případně se zpracováním konkrétních žádostí. Je partnerem projektů realizovaných obcemi,

Svou činnost zaměřuje také 
na vzdělávání dle požadavků členů Sdružení.

Je zřizovatelem MAS Krušné hory, o.p.s, která získává a směruje prostředky
z EU a národních zdrojů především
do venkova.

Realizované projekty:

Budování kapacity místního rozvoje
v regionu Krušné hory - západ

Partnerství

Senior není agresor

Cestovní ruch

Společnými projekty obcí a měst zajišťuje Sdružení rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot v oblasti.

Cílem  této činnosti je  rozvoj destinace, zvýšení její atraktivity, podání  přehledné a ucelené nabídky, budování jednotné značky.

Zároveň podpora přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele.

Realizované projekty:

Výletní noviny z Krušnohoří

Propagujeme západní Krušnohoří přes hranice

Hotelové desky

Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím

S Marcebilou Krušnohořím

Cykloturistická mapa

Studie vodácké infrastruktury

Vítejte zpět v Ostrově pane Bachu !

Životní prostředí

Cílem této činnosti je zlepšení životní úrovně a životního prostředí obyvatel mikroregionu a zlepšení jejich vztahu
ke své obci a svému okolí.

Snahou je motivovat veřejnost,
aby nebyla lhostejná ke svému okolí
a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. 

Realizované projekty:

Čištění vodních toků a naučných stezek

— PROJEKTY V ROCE 2023 —


Sdružení Krušné hory ‐ západ ‐ Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Výchozím krokem bylo zpracování společné analýzy optimalizace odpadů
v jednotlivých obcích pro možný společný postup odpadového hospodářství v rámci svazku. Z analýzy byl doporučen systém door to door, tedy vlastní popelnice na tříděný odpad pro rodinnou zástavbu. 

Dalším krokem bylo podání žádosti v rámci OPŽP Specifický cíl 1.5 - Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje,  na pořízení popelnic na tříděný odpad. Do projektu se zapojilo šest obcí ze svazku a tři obce mimo svazek na základě partnerské smlouvy. V rámci projektu bude pořízeno celkem 5232 nádob na tříděný odpad v předpokládané hodnotě 5,7 mil. bez DPH. 


Výletní noviny z Krušnohoří

Po úspěšném ročníku 2021  (Výletní noviny 2021 získaly dvě ocenění. 3. místo za nejzajímavější propagační materiál v soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů.na veletrhu cestovního ruchu České republiky Holiday world & Region world v Praze.  2. místo na 21. ročníku veletrhu cestovního ruchu Regiony České republiky v Lysé nad Labem v soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů. ) jsme v loňském roce realizovali letní a zimní číslo novin. Stejně tak budeme dvěma čísly na letní a zimní období ve vydávání novin pokračovat i letos. 

Noviny obsahují nabídku pro turisty na území Ostrovska, Krušnohoří a Poohří. Noviny jsou přínosem nejen pro turisty, ale i pro  místní obyvatele k orientaci v nabídce atraktivit a tipů na trávení volného času v okolí jejich bydliště. Na novinách opět spolupracujeme s městem Ostrov a MAS Krušné hory, o.p.s. Noviny byly zaregistrovány jako periodický tisk pod číslem MK ČR E 24395

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje.  


Hotelové desky - dotisk

Hotelové desky pro ubytovatele mikroregionu. Kompletní nabídka pro jejich hosty.

Atraktivity a zajímavosti Krušnohoří a Podkrušnohoří v jedněch deskách.
V českém, německém a anglickém jazyce. Desky byly realizovány v roce 2021 
a ubytovatelům na území SKHZ poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že byly zcela rozebrány a stále je o ně ze strany podnikatelů zájem, budeme v letošním roce po aktualizaci informací realizovat dotisk.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje.


Digitální úřední desky v obcích Sdružení Krušné hory - západ

V rámci výzvy číslo 7 MAS Krušné hory, o.p.s. do Programu rozvoje venkova, byly pro některé obce svazku zpracovány žádosti na pořízení digitálních úředních desek. Mobiliář slouží k přenosu informací digitálním způsobem, místo tištěných zpráv na úředních deskách. Cílem projektu je zlepšení komunikace úřadu směrem k občanům a zvelebení veřejného prostranství. Kromě povinných úředních dokumentů budou desky využívány i pro vyvěšování dalších důležitých sdělení, pozvánek a informací o místních zajímavostech. Budou zároveň sloužit jako informační kiosek. Informace budou pro občany přehlednější a snadno vyhledatelné. 

Žádosti byly podány v rámci článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v roce 2022. Desky se již realizovaly a v letošním roce byly podány žádosti o platbu