— PROJEKTY —

Regionální rozvoj

Sdružení vyhledává vhodné dotační tituly zaměřené na rozvoj infrastruktury mikroregionu. Realizuje projekty
pro celý mikroregion, pro jednotlivé obce, či menší skupiny obcí dle jejich zájmu. 

Napomáhá svým členům v definování vhodných projektových záměrů, případně se zpracováním konkrétních žádostí. Je partnerem projektů realizovaných obcemi,

Svou činnost zaměřuje také 
na vzdělávání dle požadavků členů Sdružení.

Je zřizovatelem MAS Krušné hory, o.p.s, která získává a směruje prostředky
z EU a národních zdrojů především
do venkova.

Realizované projekty:

Budování kapacity místního rozvoje
v regionu Krušné hory - západ

Partnerství

Cestovní ruch

Společnými projekty obcí a měst zajišťuje Sdružení rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot v oblasti.

Cílem  této činnosti je  rozvoj destinace, zvýšení její atraktivity, podání  přehledné a ucelené nabídky, budování jednotné značky.

Zároveň podpora přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele.

Realizované projekty:

Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím

S Marcebilou Krušnohořím

Cykloturistická mapa

Studie vodácké infrastruktury

Vítejte zpět v Ostrově pane Bachu !

Životní prostředí

Cílem této činnosti je zlepšení životní úrovně a životního prostředí obyvatel mikroregionu a zlepšení jejich vztahu
ke své obci a svému okolí.

Snahou je motivovat veřejnost,
aby nebyla lhostejná ke svému okolí
a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. 

Realizované projekty:

Čištění vodních toků a naučných stezek

— PROJEKTY V ROCE 2020 —

Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím

Cílem projektu je nabídnout turistům vhodné tipy na výlety a trávení volného času
na území mikroregionu a blízkého okolí formou e-booku. Je k dispozici volně
ke stažení na stránkách Sdružení. 

V letošním roce jej budeme dále šířit prostřednictvím členských obcí a infocenter, nabízet poskytovatelům služeb cestovního ruchu pro umístění na jejich webové stránky. Rovněž jej budeme propagovat prostřednictvím sociálních sítí
a tištěného letáku. Dalším krokem bude realizace překladu německého a případně anglického jazyka.

Na projekt byla poskytnuta o dotace Karlovarského kraje 


Čištění vodních toků a naučných stezek

Cílem projektu je  vyčistit, uklidit a postarat se o čisté prostředí kolem vodních toků
a podél naučných stezek a provést údržbu a drobné opravy mobiliáře (cedulí, košů, laviček, herních prvků apod.)  Úklidové akce probíhají v jednotlivých obcích nezávisle na sobě a jsou zároveň příležitostí k setkání místních občanů. Sdružení zajišťuje nákup materiálu a pomůcek a jednotnou prezentaci projektu - plakáty, webové stránky, sociální sítě.

V letošním roce se zapojí Dalovice, Děpoltovice, Hroznětín, Jáchymov , Pernink, Sadov, a Velichov.

Na projekt jsme letos neobdrželi dotaci Karlovarského kraje. Realizace úklidů proběhne dle uvážení jednotlivých obcí.


Hotelové desky

Projekt je zaměřen na  podporu malých penzionů (ubytovatelů) v mikroregionu
a propagaci místních zajímavostí, atraktivit a tipů na trávení volného času. Tento záměr vychází z předpokladu, že malé penziony nemají prostředky ani možnosti připravit
pro své návštěvníky profesionální, tzv. hotelové, desky. Tedy soubor materiálů, kde kromě představení penzionu a nezbytných informací k pobytu budou poskytnuty další informace o místě a regionu. Vytvořený materiál bude mít jednotnou vizuální formu.

Na projekt byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje  


Poznej svého souseda

Formou přednášek bychom seznamovali děti základních škol s historií míst, kde žijí, mýty, pověstmi a zajímavostmi. Projekt by plynule navázal na hru "S Marcebilou Krušnohořím" realizovanou Sdružením v loňském roce, kdy byla vytvořena negeolokační hra seznamující s našimi obcemi a městy. Přednášky budou živé, spojené s promítáním. Naším cílem je také zapojit vstup herečky, která ztvárňuje
v současné době Marcebilu. Domníváme se, že je mezi místními malé povědomí 
o legendách a zajímavostech zdejších míst a přednášky budou pro děti zajímavým přínosem a obohacením výuky zěměpisu a dějepisu. Pro děti bude také připraven vzdělávací kvíz o ceny.  

Na projekt byla podána žádost o dotaci Karlovarského kraje. Dotace dle rozhodnutí rady nebyla schválena. Vzhledem k situaci kolem koronavirové infekce nebylo možné v letošním roce přednášky realizovat.


Zvýšení kvality komunikace v obcích Sdružení Krušné hory - západ

Do operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa byla do výzvy č. 03_19_109 podána žádost na pořízení elektronických úředních desek. Do projektu se zapojuje celkem 10 členských obcí. Součástí projektu je také zpracování komunikačních strategií pro dotčené obce a rozvoj sociálních sítí svazku a jejich účelné a efektivní využívání pro informovanost nejen místních obyvatel. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a zjednodušit komunikaci směrem k občanům, včetně zpětné vazby. Také celkově zvýšit propagaci a informovanost směrem ze Sdružení k veřejnosti. Celkové náklady projektu činí 5,3 mil. Kč