— PROJEKTY —

Regionální rozvoj

Sdružení vyhledává vhodné dotační tituly zaměřené na rozvoj infrastruktury mikroregionu. Realizuje projekty
pro celý mikroregion, pro jednotlivé obce, či menší skupiny obcí dle jejich zájmu. 

Napomáhá svým členům v definování vhodných projektových záměrů, případně se zpracováním konkrétních žádostí. Je partnerem projektů realizovaných obcemi,

Svou činnost zaměřuje také 
na vzdělávání dle požadavků členů Sdružení.

Je zřizovatelem MAS Krušné hory, o.p.s, která získává a směruje prostředky
z EU a národních zdrojů především
do venkova.

Realizované projekty:

Budování kapacity místního rozvoje
v regionu Krušné hory - západ

Partnerství

Senior není agresor

Cestovní ruch

Společnými projekty obcí a měst zajišťuje Sdružení rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot v oblasti.

Cílem  této činnosti je  rozvoj destinace, zvýšení její atraktivity, podání  přehledné a ucelené nabídky, budování jednotné značky.

Zároveň podpora přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele.

Realizované projekty:

Výletní noviny z Krušnohoří

Propagujeme západní Krušnohoří přes hranice

Hotelové desky

Malý elektronický průvodce západním Krušnohořím

S Marcebilou Krušnohořím

Cykloturistická mapa

Studie vodácké infrastruktury

Vítejte zpět v Ostrově pane Bachu !

Životní prostředí

Cílem této činnosti je zlepšení životní úrovně a životního prostředí obyvatel mikroregionu a zlepšení jejich vztahu
ke své obci a svému okolí.

Snahou je motivovat veřejnost,
aby nebyla lhostejná ke svému okolí
a budoval se vztah k čistému životnímu prostředí a jeho ochraně. 

Realizované projekty:

Čištění vodních toků a naučných stezek

— PROJEKTY V ROCE 2024 —


Sdružení Krušné hory ‐ západ ‐ Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Karlovarského kraje. 

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, Specifický cíl 1.5 - Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, který realizuje náš  dobrovolný svazek obcí, získá celkem devět obcí (Doupovské Hradiště, Hájek, Hroznětín, Jáchymov, Kyselka, Otovice, Sadov, Velichov, Vojkovice) nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. V rámci projektu se pořizuje celkem 5232 nádob na tříděný odpad.

Termín realizace projektu: 07/2023 – 10/2024. V průběhu roku 2024 se systém door-to-door začne realizovat rozdáním nádob na tříděný odpad občanům a zajištěním změny svozu.


Výletní noviny z Krušnohoří

Po úspěšných předchozích ročnících  (Výletní noviny získaly ocenění. - 3. místo za nejzajímavější propagační materiál v soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů.na veletrhu cestovního ruchu České republiky Holiday world & Region world v Praze.  2. místo na 21. ročníku  a 1.místo na 22. a 23. ročníku veletrhu cestovního ruchu Regiony České republiky v Lysé nad Labem v soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů. ) budeme pokračovat realizací letního a zimního čísla novin i letos.  

Noviny obsahují nabídku pro turisty na území Ostrovska, Krušnohoří a Poohří. Noviny jsou přínosem nejen pro turisty, ale i pro  místní obyvatele k orientaci v nabídce atraktivit a tipů na trávení volného času v okolí jejich bydliště. Na novinách opět spolupracujeme s MAS Krušné hory, o.p.s. Noviny byly zaregistrovány jako periodický tisk pod číslem MK ČR E 24395

Na projekt bylo požádáno o dotaci Karlovarského kraje.