Popis činnosti

 

Sdružení Krušné hory - západ bylo založeno za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, propagace kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu.
 
Přeshraniční spolupráce obcí pro zajištění společných projektů, získávání finančních  prostředků na podporu rozvoje mikroregionu Krušných hor.
 
Sdružení je garantem vzájemné spolupráce a koordinace a je významnou podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu při současném zachování přírodních a kulturních hodnot. Propaguje nejen tyto výše uvedené činnosti, ale i území Sdružení Krušné hory - západ, ve spolupráci  s dalšími institucemi a orgány samosprávy a státní správy.
 
Sdružení směřuje svoji činnost k postupnému zviditelnění dotčené oblasti, zkvalitnění životního prostředí, propagací vytváří podmínky pro ekonomické zajištění tohoto záměru a je nositelem záruk, že finanční prostředky účelně a efektivně využije. Činnost Sdružení ve všech oblastech důležitých pro rozvoj regionu, je vykonávaná v souladu s platnou legislativou  zejména zákonem o obcích.
 
Sdružení směřuje svou činnost k vytváření podmínek vzdělávání, pořádání seminářů, vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace, školy, samosprávu, státní správu a případné další zájemce, včetně obyvatel regionu všech věkových skupin.  
 

- Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potencionálu kraje. 

- Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.

- Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů. 

- Školící a vzdělávací činnost se zaměřením zejména na problematiku pro neziskové organizace, samosprávu a státní správu.

- Poradenská činnost při čerpání dotací z EU, Programu rozvoje venkova apod.

- Metodická a odborná pomoc při tvorbě, realizaci a administraci projektů žadatelů.  

- Pořádání výměnných stáží v rámci zemí Evropské unie a realizace ediční, dokumentační a vzdělávací činnosti, pořádání vlastních kulturních, společenských či osvětových akcí, organizací odborných seminářů, besed, konferencí a jiných pracovních setkání.