Seznam projektů / Projects

"Budování kapacity místního rozvoje v regionu Krušné hory - západ" Přehled termínů a finanční plnění projektu - ROP NUTS 2 SZ  - (Reg.č. CZ.1.9/2.1.0/30.00712) / "Capacity building for local development in the region Ore Mountains West" Table of dates and financial project fulfillment - ROP NUTS 2 SZ  - (Reg. No.  CZ.1.9/2.1.0/30.00712)

 
Obec / Community Název PD / Designation of PD Zhotovitel / Contractor Celková výše zakázky, vč. DPH / The total amount of the contract incl. VAT  5 % podíl obce / 5 % share of the community
Abertamy PD č. 1 - Prostranství před Základní školou - celková revitalizace / PD No.  1 - The space in front of the elementary school - overall revitalization  Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Praha  94 800.00    4 740.00   
Dalovice PD č. 2 - Rekonstrukce náměstí před Obecním úřadem V Dalovicích / PD No.  2 - Reconstruction of the square in front of municipal authority in Dalovice PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 86 400.00     4 320.00   
Dalovice PD č. 3 - Dalovice - Rekonstrukce části ulece Letní, vč. řešení odtoku dešťových vod / PD No.  3 - Dalovice - Reconstruction of the of Letní ulice street including addressing of the rainwater drainage Ateliér PROMIKA s.r.o., Praha   105 600.00    5 280.00   
Dalovice PD č.4 - Dalovice - Rekonstrukce části ulice Horní / PD No. 4 - Dalovice – Reconstruction of a part of Horní ulice street Ateliér PROMIKA s.r.o. , Praha 75 600.00    3 780.00   
Děpoltovice PD č. 5 - Rekonstrukce místní komunikace Mezirolí - Rekreační oblast Děpoltovice / PD No.  5 – Reconstruction of local communication Mezirolí - recreation area Děpoltovice  PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 150 000.00    7 500.00   
Hájek PD č. 6 - In-line dráha - Sportoviště / PD No.  6 - In-line skating track - sports facilities  Ateliér PROMIKA s.r.o. , Praha 139 200.00    6 960.00   
Hájek PD č.7 - In-line dráha - Příjezdová komunikace a (parkoviště) / PD No. 7 - In-line skating track - Access roads and (parking lot)  PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 90 000.00    4 500.00   
Hroznětín PD č. 8 - Vybudování protipovodňového valu / PD No.  8 - Construction of flood protection bulwark VRV, a.s.,  Praha 231 600.00    21 600.00   
Jáchymov PD č.9 - Sadové a stavební úpravy nového hřbitova v Jáchymově / PD No. 9 - Park and construction modifications the new cemetery in Jáchymov Ing. arch. Václav Zůna, Aš                  60 000.00                         3 000.00   
Jáchymov PD č.10 - Parkoviště na tř. Dukelských hrdinů / PD No. 10 – Parking lot on the třída Dukelských hrdinů street BPO, spol. s.r.o., Ostrov  44 280.00    2 214.00   
Jenišov PD č.11 - Cyklostezka podél Chodovského potoka v k.ú. Jenišov / PD No. 11 - Cycling trail along a creek in Chodov, cadastral territory Jenišov  Ateliér PROMIKA s.r.o. , Praha 144 000.00    7 200.00   
Krásný Les  PD č. 12 - Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV, projekt pro SP / PD No.  12 - Community Krásný Les - combined sewerage and sewage disposal plant, a project for SP Ing. Jan Šintak - I.P.R.E., Karlovy Vary  342 000.00    17 100.00   
Loket PD č. 13 - Město Loket, k.ú. Nadlesí - Splašková kanalizace a ČOV projekt pro SP / PD No.  13 – City Loket, cadastral territory Nadlesí - sewerage system and sewage disposal plant, a project for SP  KV Engineering, s.r.o.,                           Karlovy Vary  208 800.00    10 440.00   
Merklín PD č.14 - Rekonstrukce fotbalového areálu / PD No. 14 - Reconstruction of the football grounds Ing. arch. Václav Zůna, Aš  60 000.00    3 000.00   
Nová Role PD č.15 - Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role - Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti - veřejná správa a služby / PD No. 15 - Construction works č. p. 236 Nová Role - multifunctional use of the building of civic amenities - public administration and services  Ing. Milan Kaláb - Projektová a inženýrská kancelář, Sokolov 432 000.00    21 600.00   
Nové Hamry PD č.17 - Odstavná plocha u nádraží / PD No. 17 - Parking area at railway station PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 87 600.00    4 380.00   
Nové Hamry PD č.18 - Chodník v Blatenské ulici - geometrický plán / PD No. 18 - Sidewalk in Blatenská ulice street - geometric plan PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 154 800.00    7 740.00   
Ostrov PD č.19 - Ostrov, bývalé pivovarské skolepy u kláštera - sanace a stabilizace objektu / PD No. 19 - Ostrov, former brewery cellars at the monastery - maintenance and stabilization of the building BPO, spol. s.r.o., Ostrov  146 400.00    7 320.00   
Ostrov PD č.20 - Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory / PD No. 20 - Ostrov, U Nemocnice 1202 - Capacity enhancement of the Home of senior citizens Multitechnik - divize II, spol. s.r.o., Chomutov  249 600.00    12 480.00   
Ostrov PD č.21 - Ostrov, využití objektu bývalé městské knihovny na společenské centrum pro seniory / PD No. 21 - Ostrov, transformation of the former municipal library into community center for senior citizens  Ing. arch. Václav Zůna, Aš  228 000.00    11 400.00   
Otovice PD č.22 - Nová dešťová kanalizace / PD No. 22 - New rainwater sewerage PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 75 600.00     3 780.00   
Otovice PD č.23 - Otovice - Nová tělocvična / PD No. 23 - Otovice - new gym Ing. arch. Luděk Vystyd, Cheb  139 200.00    6 960.00   
Pernink PD č.24 - Celková rekonstrukce kontribučenské sýpky a jejího okolí / PD No. 24 - Total reconstruction of kontribučenská granary and of its surroundings Ing. arch. Luděk Vystyd, Cheb  105 600.00    5 280.00   
Pernink PD č.25 - Stezka pro pěší / PD No. 25 - Pedestrian walkway  PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 74 400.00     3 720.00   
Smolné Pece  PD č.26 - Dopravní řešení křižovatky v intravilánu obce / PD No. 26 - Traffic modification of the intersection in the municipality urban area PRAGOPROJEKT, a.s., Praha 38 400.00    1 920.00   
Šemnice PD č.27 - Humanizace okolí bytovek Sedlečko / PD No. 27 - Humanization of apartment buildings neighborhood Sedlečko Ing. arch. Václav Zůna, Aš  108 000.00    5 400.00   
Velichov PD č.28 - Revitalizace obytné zóny Velichov - U panelového domu a bytovek / PD No. 28 - Revitalization of residential zone Velichov – on panel building and apartment buildings Multitechnik - divize II., spol. s.r.o., Chomutov  141 600.00    7 080.00   
Boží Dar* PD č.29 - Zhotovení architektovnické studie pro akci Krušnohorský víceúčelový sportovní areál, objekt zázemí / PD No. 29 – Drawing up architectural study for the measure Krušnohorský multipurpose sports facility, background facilities object PORTICUS s.r.o.,                      Karlovy Vary  100 800.00    5 040.00   
Horní Blatná* PD č.30 - Multifunkční centrum infrastruktury a veřejného života / PD No. 30 - Multifunctional center of infrastructure and public life Ing. arch. Luděk Vystyd, Cheb  78 000.00    3 900.00   
* Architektonické návrhy / Architectonic designs   3 992 280.00    199 614.00