Poděkování / Danksagung

 
 

Bach - archivDěkujeme všem, kteří se podíleli na vzkříšení nádherných, obdivovaných - a téměř zapomenutých bludišť v ostrovském Zámeckém parku a nechali se inspirovat skladbou Johanna Sebastiana Bacha.

 
První zmínku o zahradních bludištích a spojitosti s J. S. Bachem přinesl Craig Wright, profesor dějin hudby na Sale University, který se zabýval labyrintovou hudbou. Ovšem největší přínos a nová fakta z historických pramenů nám zprostředkovali místní ostrovští odborníci Mgr. Lubomír Zeman a Mgr. Zdenka Čepeláková. Díky jim se nám dařilo posbírat střípky ze slavné éry Zámecké zahrady i z života neméně slavných návštěvníků. Jedinečnost významu a vzniklé vazby na toto místo podnítily touhu ve všech zúčastněných podělit se o získané informace a sdílet hlubší vjem i s laickou veřejností. V tom nám pomohlo a inspirovalo nás CD “Nebojte se klasiky”, které představuje Vanda Hybnerová a Saša Rašilov. Ukazují J. S. Bacha a jeho dobu dnešní generaci úplně jinak, než jak tato fakta známe z učebnic. Nedávno vydaná biografie J. S. Bacha Christianem Wolffem, ředitelem lipského Bach-Archivu, nás přivedla k nápadu oslovit přímo jeho. Následovala úzká spolupráce s paní Hübner, která se zabývala přímo Bachovou cestou z Köthenu do Karlových Varů. Ta vyhledala a popsala podrobnosti, které dosud nebyly známy. Přidávali se další odborníci a badatelé, bez kterých by se celý projekt nemohl uskutečnit - vědecké pracovnice paní Söhnel a paní Schmidt (také Bach-Archiv). Z naší metropole k nim patří i badatel a znalec barokní hudby a zároveň interpret Robert Hugo a další, kterých si nesmírně vážíme kvůli jejich obětavosti a chápání potřeby uchování hodnot kulturního dědictví. 
 
Poděkování patří zejména paní Marii Krajcové (Sdružení Krušné hory - západ). Od samého počátku náš nápad podporovala a pomáhala s jeho realizací, byť cesta byla nesnadná.
 
Tak ať jako tehdy krásy zahrady zpříjemňují svět a inspirují nás. A ostrovský Zámecký park nadále zůstane místem k přátelským a láskyplným setkáváním!
 

 
 
Wir danken allen, die sich beteiligten an den schönen und bewunderten und fast vergessenen Labyrinthe in den Ostrover Schlosspark und die sich mit der Komposition von J. S. Bach inspirieren liessen.
 
Die erste Erwähnung von den Gartenlabyrinthen und Zusammenhang mit J. S. Bach brachte Craig Wright, der Professor der Musikgeschichte an der Sale Universität, der sich mit Labyrinth-Musik befasstet. Den grössten Beitrag und neuen Fakten aus historischen Quellen gaben uns die Spezialisten von Ostrov und zwar Mgr. Lubomír Zeman, Mgr. Zdeňka Čepeláková.  Mit ihnen ist es gelungen die Kleinigkeiten der berühmten Era des Schlossgarten und das Lebens der berühmten Besucher zu sammeln. 
 
Alle Beteiligten hatten die Sehnsucht sich um die erworbene Informationen beteiligen auch mit der Öffentlichkeit.  Uns hat geholfen und inspiriert ein CD „Nebojte se klasiky“ – (Keine Angst vor Klassik), von Vanda Hybnerová und Saša Rašilov. Beide zeigen J. S. Bach und seine Zeit ganz avers als es aus den Lehrbücher bekannt war.
 
Weitere Zusammenarbeiten mit Christian Wolf, des Direktors des Leipziger Bacharchiv, weiter Frau Hybner, wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen Frau Söhnel und Frau Schmidt war erfolgreich. Zu denen gehört auch ein Sachverständige der Barockmusik Robert Hugo und andere.
 
Ein Dank gehört auch Frau Marie Krajcová (Verein Erzgebirge – West). Vom Anfang an unterstützte sie unsere Idee und half mit  ihrer Realisierung, 
obwohl der Weg nicht einfach war. 
 
Die damaligen Schönheiten des Schlossgartens sollen die Welt angenehm machen und uns inspirieren. Der Schlosspark von Ostrov soll weiterhin eine Lokalität u Freundschaftlichen und liebevollen Begegnungen bleiben.