Historie / Historie

 
 

J. S. Bach

Dlouhodobý lázeňský pobyt v oblíbených Karlových Varech absolvoval kníže Leopold z Anhaltu Köthenu už v roce 1717. Právě zde se dovídal o neobyčejném talentu a genialitě J. S. Bacha.

 
Po návratu z lázní hudbymilovný kníže Leopold z Anhalt Köthenu oslovil J.S.Bacha s lákavou nabídkou. J. S. Bach chtěl odejít ze služeb Sasko- výmarského vévody Wilhelma Ernesta. Táhlo ho to na dvůr Leopolda z Anhaltu Köthenu, který byl posedlý hudbou a zdatným houslistou. Vévoda Wilhelm Ernest nemínil mistra jen tak ze svých služeb propustit. Mlčky vyslechl Bachovu žádost, aby byl propuštěn z jeho služeb, pak dal podrážděným gestem najevo, že audience skončila.
 
Druhý den vydal příkaz, aby J. S. Bacha zatkli. V archivu města Výmaru je uchován dokument – dne 6. 11. byl dvorní varhaník J. S. Bach uvězněn, neboť si tvrdošíjně vynucoval propuštění ze služeb. Propuštěn byl 2. 12. 1717.  Poté J. S. Bach opouští s rodinou Výmar a jejich cesta vede do Köthenu. 
 
V roce 1718 mladý zcestovalý a výstřední kníže Leopold z Anhalt Köthenu přijíždí na dlouhodobý pobyt do Karlových Varů podruhé. Tentokrát na sebe neupozorňuje jen oblečením a malou opičkou, která ho všude doprovází. Leopoldovým esem v rukávu pro pobavení přítomné šlechty je přivezená sedmnáctičlenná kapela v čele s J. S. Bachem, který tu má předvádět své mistrovské kousky.
 
V roce 1720 se už o pobytu u horkých pramenů dovídáme méně. Víme, že se Bachovi na dlouhodobý pracovní pobyt do Karlových Varů nechtělo. Možná nechtěl opouštět na tak dlouho rodinu. Dolehl snad právě zde v ostrovských bludištích na Bacha stesk nebo zvláštní moc všech bludišť a labyrintů? Kdo ví, ve kterém z bludišť a v kterém časovém úseku zazněly Bachovi v uších první tóny „Malého harmonického labyrintu“? 
 
V červenci 1720 se jelo domů. Když se blížili ke Köthenu, zmocnilo se Bacha neblahé tušení. Krátce poté se dovídá, že jeho rodinu postihlo strašné neštěstí, matka jeho dětí zemřela. Smrt mladé ženy přišla nečekaně a neštěstím zdrcený Bach se vydává vstříc dalšímu osudu. Svůj „Malý harmonický labyrint“ složil v letech 1717-1723.
 
 

 
 
Leopold z Anhalt Köthenu
Der Fürst Leopold von Anhalt – Köthen absolvierte schon im Jahre 1717 seinen langen Kuraufenthalt in beliebten Karlsbad. Und gerade hier erfuhr von ausergewöhnlichen Talent und Genialität von J. S. Bach.
 
Nach seinem Heimkehr vom Bad, der Musikliebhaber Fürst Leopold von Anhalt – Köthen hat J. S. Bach mit dem lokenden Angebot angesprochen. J. S. Bach wollte seinen Dienst beim Sachsen – Weimar Herzog Wilhelm Ernest verlassen. Es lockte ihn zum Hof vom Fürst Leopold von Anhalt – Köthen, der mit Musik besessen und tüchtiger Geigenspieler war, zu kommen. Der Herzog Wilhelm Ernest wollte den Meister nicht nur so einfach aus seinen Diensten entlassen. Schweigend hörte er Bachs Gesuch, aus seinen Diensten entlassen zu werden, an, und danach gab er mit einer erregten Geste erkennen, dass die Audienz endete.
 
Der Herzog Wilhelm Ernest befahl am nächsten Tag, denn J. S. Bach zu verhaften. Im Stadtarchiv von Weimar ist ein Dokument erhalten – das am 
6. 11. der Hoforganist J. S. Bach verhaftet wurde, 
da er dickköpfig seine Entlassung aus den Diensten erzwange wollte. Entlassen wurde er am 2. 12. 1717. Danach verliess er mit seiner Familie Weimar und ihr Weg führte nach Köthen.